Dragon's Nest Designs

​BZ 221 Om $15

BZ 185 Tree of life $18

BZ 392 Shunya mundra (brass) $20

BZ 376  Ganesh (brass) $22

​ALL PENDANTS INCLUDE A 30" BLACK CORD 

BZ 224 Om $25

BZ 355 Tree of life $15

BZ 356 Tree of life $20

BZ 226 Om $30

 BZ 220 Om $20

BZ 383 Buddha $22

BZ 384 Buddha $25

BZ 225 Om $30

BZ 184 Tree of life $30

BZ 223 Om $30 

BZ 189 Gothic cross $24

BZ 227 Om $28

BZ 183 Tree of life $20

BZ 222 Om 24

BZ 359 Tree of life $30

                                           BRONZE RELIGIOUS COLLECTION 

BZ 219 Om $15

BZ 374 Om 22

BZ 357 Tree of  life $22

BZ 394 Dorje (brass) $18

BZ 186 Tree of life $22

BZ 400 Angel wings $22

BZ 187 Tree of life $22

BZ 188 Tree of life $24

BZ 358 Tree of life $30

BZ 385 $Buddha $22

BZ 217 Ganesha $28

BZ 181 Tree of life $25

BZ 405 Sun disc $24

BZ 361 Tree of life $30

BZ 228 Om $28

BZ 180 Tree of life $25

BZ 395 Dorje (brass) $18

BZ 360 Tree of life $30